بخش زنان و رزیدنت های زنان
در بخش زنان چه می گذرد؟
سه‌شنبه 1 اسفند 1385
تاریخ
از پیشینیان (سال دومیها)نقل شده که تا سال گذشته جو بخش بسیار افتضاح تر از این بوده از زندان الکاتراز هم بدتر بوده تا اینکه یک گروه انقلابی(سال ۲ایها)به عنوان رزیدنت سال یک وارد این بخش میشونددر طول تاریخ سابقه نداشته که در بین زنانیها چنین زنانی دیده شوند!!!!!!!!!!!!!!!(چه جمله ای شد!)خلاصه مبارزات مخالفتها ومجازات های مکرر و....نتیجه ای نداشته تا اینکه مدیر گروه سابق(که در حال حاضر به دلیل مبارزات سال ۲ ایها از مقام خود معزول شده)تصمیم به تبعید ۲ نفر ازاشوبگران می گیره واز قضای روز گار اشتباها یک سال ۲ ای مظلوم را به جای یکی از اشوبگران تبعید می کنداین قضیه به نفع سال ۲ ایها تموم میشه چون تبادل اطلاعات بین چند بیمارستان صورت میگیرد وهردو نفر تبعیدی با انتشار خفقان حاکم در این بیمارستان و یاد گرفتن ترفندها و اگاه شدن از ازادی وحیات از دست رفته شان وارتباط با هسته مرکزی مبارزات موجبات عزل مدیر گروه را فراهم می اورند بطوریکه مدیر گروه سابق موقعیت خود را در خطر دیده وبعداز یک ماه انهارا بر میگردانداما دیگر فایده ای نداشته ویکماه بعد وی از مقام خود برکنار میشود.(قابل توجه اینکه این یکماه تبعیدی دورانی مملو از ارامش برای هردو رزیدنت تبعیدی بوده بطوریکه هردو در همان تاریخ pregnantمیشوندواین ماه فرزندانشان متولد خواهندشد!)

عناوین آخرین یادداشت ها
احتیاط!در صورتیکه بیماری قلبی یا عصبی دارید از ورود به این بخش پرهیز کنبد. ..residentezanan@yahoo.com
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری
تعداد بازدیدکنندگان : 112068